Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Opšte informacije
Opšte informacije Štampa El. pošta
utorak, 22 novembar 2011 12:03

Model studijskih programa je 4 + 1. I ciklus studija (dodiplomski studij) Ekonomskog fakulteta traje 4 godine ili 240 ECTS poena, a II ciklus studija (diplomski studij) traje 1 godinu, odnosno 60 ECTS poena.

Studijski programi jednogodišnjih diplomskih akademskih studija pripadaju naučnom polju Ekonomija i poslovanje.

Nakon završetka drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

  • MAGISTAR EKONOMIJE (zakljucno sa 2013/14 godine)
  • MASTER EKONOMIJE (od 2014/15 godine)

Pravo upisa na II ciklus studija imaju svi kandidati koji su završili I ciklus studija na Ekonomskim fakultetima u trajanju od četiri godine ili ukupno 240 ECTS poena, a imaju u većem dijelu usaglašen nastavni plan sa planom i programom Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Kandidati koji su završili I ciklus studija na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu direktno se upisuju na studijske programe diplomskih akademskih studija.

Kandidati koji su završili studij po starim propisima moraju izvršiti vrednovanje završenih studija i ostvarenih rezultat studiranja, iskazano kroz ekvivalentan broj ECTS bodova. Procedure i kriterijumi po kojima se vrši dodjela ECTS bodova definisani su posebnim aktom koji je donio Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu „Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima“.

Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima (pdf)

Upravni odbor UIS - Odluka o naknadama (pdf)

Drugi ciklus studija Ekonomskog fakulteta u Palama organizuje se na pet studijskih programa:

1. Finansije
2. Poslovno upravljanje
3. Makroekonomija, reforme i biznis
4. Ekonomski razvoj BiH
5. Kvantitativna ekonomija

Studijski program Finansije sadrži sljedeće smjerove:

a) Bankarstvo i osiguranje
b) Računovodstvo i revizija
v) Finansijski menadžment

Studijski program Poslovno upravljanje sadrži sljedeće smjerove:

a)   Međunarodno poslovanje preduzeća
b)   Menadžment
v)   Marketing

Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis sadrži sljedeće smjerove:

a) Regionalni razvoj i biznis
b) Međunarodna ekonomija
v) Makromenadžment i javna uprava

Studijski program Ekonomski razvoj BiH sadrži sljedeće smjerove:

a) Politika razvoja
b) Nova ekonomija

Studijski program Kvantitativna ekonomija sadrži sljedeće smjerove

a) Statistička analiza
b) Aktuarstvo

Drugi ciklus (jednogodišnji diplomski akademski studij) traje dva semestra sa ukupno 60 ECTS bodova. Organizovaće se kao studij sa obrazovanjem u sjedištu na Ekonomskom fakultetu u Palama.

Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, praktične vježbe, konsultacije, analizu studija slučajeva, pripremu seminarskih radova i dr.

Studijski programi stimulišu učešće studenata u naučnoistraživačkom radu i uključivanje studenata u rad na projektima zajedno sa nastavnim kadrom.

Obaveze studenata i dinamika studiranja su definisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilima studiranja na II ciklusu studija.

Pravila studiranja na drugom ciklusu studija (pdf) Maj, 2012. godine

Pravilnik o načinu  i postupku izrade  i odbrane završnog rada na prvom  i drugom  ciklusu akademskh studja (pdf)

 

Za realizaciju studijskih programa obezbjeđeno je nastavno osoblje sa potrebnim naučnim i stručnim kvalifikacijama.

 

Uplatnica za drugi ciklus studija na koju se mogu uplaćivati sve vrste naknada.

  • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
  • Žiro račun: 555-09000055459-48
  • Budžetska organizacija - 0831004
  • Vrsta prihoda - 722534
  • Opština – 089
  • Poziv na broj: 0000000504
Poslednje ažurirano ponedeljak, 12 oktobar 2015 11:54
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 32 gostiju na mreži