Skip to content
Vi ste ovdje: Početna English The Faculty of Economics in East Sarajevo
The Faculty of Economics in East Sarajevo Štampa El. pošta
utorak, 12 maj 2009 08:22

Naš Grad: od Sarajeva do Istočnog Sarajeva

Imajući u vidu činjenicu da Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu baštini najbolju tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao i opšteprihvaćeni stav da se te tradicije nikada ne smijemo i nećemo odreći, u ovom poglavlju navodimo najvažnije istorijske podatke o Sarajevu i Istočnom Sarajevu, gradovima u kojima smo nastali, živjeli i radili.

Sarajevo

Naziv grada Sarajeva potiče od turske riječi “saraj” (vladarov dvor). Prije turskih osvajanja na područiju današnjeg grada nije postojalo nijedno veće i značajnije naselje. Iz rimskog doba na području današnje opštine Ilidža ostalo je zabilježeno postojanje kolonije “Aquae Sulfarea”, čije ime svjedoči da su Rimljani znali za ljekovita svojstva mineralnih voda ovog kraja.

Za godinu osnivanja Sarajeva obično se uzima 1461., kada je tadašnji osmanski upravljač Bosne Isa-beg Ishaković pokrenuo izgradnju većeg broja objekata (džamija, tržnica, javnih kupatila, hostela, itd.) koji su od Sarajeva načinili, po tadašnjim standardima, gradsku sredinu. Sarajevo kao regionalni centar Osmanskog carstva svoj vrhunac doživljava polovinom XVII vijeka, kada broji oko 80.000 stanovnika.

Ovaj brzi razvoj grada naglo je prekinut izbijanjem Bečkog rata, u kojem je Osmansko carstvo doživjelo poraz i tokom kojeg je princ Eugen Savojski osvojio grad. Od tada pa do Berlinskog kongresa 1878. godine, na kojem je Austrougarskoj dato pravo upravljanja Bosnom, razvoj grada Sarajeva je stagnirao, kako po broju stanovnika tako i po regionalnom značaju, posebno nakon što je sjedište osmanske uprave iz Sarajeva izmješteno u travnik.

Dolaskom Austrougarske počinje ubrzan razvoj svih gradskih sredina u BiH, posebno Sarajeva, u kojem je izgrađen veći broj objekata u takozvanom viktorijanskom stilu, vladajućem u Evropi toga doba. ti objekti (Vijećnica, Zemaljski muzej, katedrala, itd.) i danas čine jezgro grada. O razvoju grada svjedoči i rast broja stanovnika. tako je 1879. godine, na prvom popisu stanovništva kojeg je provela Austrougarska, Sarajevo imalo svega 21.377 stanovnika, dok je po posljednjem popisu iz tog perioda (1910. godine) imalo 51.919 stanovnika.

Istoriju Sarajeva ovog vremena obilježio je i čuveni Sarajevski atentat, događaj koji se desio o Vidovdanu, 28. juna 1914. godine, kada su članovi organizacije “Mlada Bosna” ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda, austrougarskog prestolonasljednika. Atentat je izvršio Gavrilo Princip, što je Austrougarska iskoristila kao povod da objavi rat Srbiji. U taj rat umiješale su se Njemačka na strani Austrougarske i Rusija na strani Srbije, čime je započeo Prvi svjetski rat.

Sarajevo nastavlja svoj razvoj i između dva svjetska rata kao središte Drinske banovine. Prema popisu iz 1931. godine u Sarajevu je živjelo 78.173 stanovnika, od kojih su hrišćani činili 52,9%, muslimani 37,9%, a Jevreji 9,7% stanovništva.

Nakon Drugog svjetskog rata, Sarajevo, kao i drugi veći gradovi u SFRJ, doživljava procvat potaknut industrijalizacijom zemlje, za čije potrebe veliki broj građana prelazi da živi sa sela u gradove. U tom periodu Sarajevo dobija srukturu kakvu, manje-više, ima i danas. Najistočniji dio grada je i najstariji i odlikuje ga veći broj objekata iz osmanskog perioda. Centralni dio grada nosi pečat austrougarske vladavine, dok zapadnim dijelom grada (Novo Sarajevo) dominiraju komunistički stambeni blokovi.

Iz perioda do izbijanja tragičnih ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije treba izdvojiti činjenicu da je Sarajevo od 8. do 19. februara 1984. godine bilo domaćin XIV Zimskih olimpijskih igara, najvećeg sportskog događaja koji je ikada organizovan na teritoriji BiH. Na toj olimpijadi, koja se smatra jednom od najuspješnijih u istoriji olimpijskih igara, učestvovalo je 1272 sportista iz 49 zemalja svijeta.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, u užem gradskom području živjelo je 429.672 stanovnika, a u širem 527.049. Nacionalna struktura stanovništva se promijenila u korist muslimana, koji su 1991. godine činili skoro polovinu stanovništa grada (49,2%). Srba je bilo 29,8%, Jugoslovena 10,7%, a Hrvata 6,6%.

Istočno Sarajevo

Izbijanjem tragičnog građanskog rata u BiH, grad Sarajevo biva podijeljen na srpske i muslimanske kvartove i opštine. Srbi su tokom rata uspješno odbranili Grbavicu, Ilidžu, Nedžariće i Lukavicu, kao i prigradska naselja i opštine Ilijaš, Rajlovac, Vogošću i Hadžiće.

U periodu građanskog rata opština Pale bila je prijestonica Republike Srpske, u kojoj su se nalazila sjedišta svih republičkih institucija. Istovremeno, u srpskim gradskim opštinama tokom 1992. godine organizuje se lokalna civilna vlast, iz koje će, udruživanjem tih opština, nastati grad Srpsko Sarajevo, danas Istočno Sarajevo.

Dejtonskim mirovnim sporazumom veći dio odbranjenih srpskih teritorija na području Sarajeva pripao je, nažalost, Federaciji BiH. Sa tih teritorija u periodu od novembra 1995. do marta 1996. godine iselilo se više od 100 000 Srba, koji su na taj način podnijeli ogromnu žrtvu za opstanak i budućnost Republike Srpske.

Nakon završetka građanskog rata, grad Istočno Sarajevo ubrzano se razvija. Grad danas čini šest opština - Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Sokolac i trnovo. Procijenjeni broj stanovnika u ovih šest opština je oko 90000 (tačan broj će se znati nakon objavljivanja rezultata popisa krajem 2013. godine). U Istočnom Sarajevu, koje predstavlja administrativni, politički, privredni, obrazovni i kulturni centar sarajevsko-romanijske regije, danas je sjedište više značajnih zajedničkih, republičkih i gradskih institucija.

 

 


Our town: from Sarajevo to East Sarajevo

Given the fact that the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, inherits the best tradition of the Faculty of Economics in Sarajevo, and the generally accepted view that we must not and will not give up that tradition, this chapter ofers the most important historical information about Sarajevo and East Sarajevo, the cities in which we have existed, lived and worked.

Sarajevo

Te name of Sarajevo comes from the Turkish word “saray” (Ruler’s Palace). Before the Turkish conquest there had been no signifcant settlement in the territory of the present-day town. It was recorded that the “Aquae Sulfarea”, a colony from Roman times, existed in the area of today’s Ilidža, and its name indicates that the Romans knew of the healing properties of mineral waters of this region.

Te year 1461 is normally taken as the year of establishment of Sarajevo, when the then Ottoman governor of Bosnia Isa Bey Ishaković initiated the construction of several buildings (mosques, markets, public baths, hostels, etc.) that had made Sarajevo the urban space, according to the standards of the time. Sarajevo as a regional center of the Ottoman Empire reached its climax in mid-seventeenth century, when it had about 80,000 inhabitants.

Te rapid development of the town was suddenly interrupted by the outbreak of Vienna War, in which the Ottoman Empire was defeated and during which the Prince Eugene of Savoy conquered the city. Since then to the Congress of Berlin in 1878, when Austro-Hungarian Empire was given the right to govern Bosnia, the development of the city of Sarajevo had stagnated in terms of population and the regional importance, especially afer the seat of the Ottoman Government was transferred from Sarajevo to Travnik.

Upon arrival of the Austro-Hungarians, all urban areas in BiH began to develop, especially Sarajevo, where a number of buildings were built in the so-called Victorian-style prevailing in Europe at the time. Tese buildings (City Hall, National Museum, Cathedral, etc.) still form the city core. Te growth of number of population also witnesses about the development of the town. Te frst census conducted by the Austria-Hungarians in 1879 showed that Sarajevo had only 21,377 inhabitants, whereas afer the last census from that time (in 1910) it had 51,919 inhabitants.

One of the events in the modern history of Sarajevo is the famous Sarajevo assassination, which took place on St.Vitus Day, 28 June 1914, when the members of the “Young Bosnia” organization killed Archduke Franz Ferdinand, the Austro-Hungarian heir to the throne. Te assassination was committed by Gavrilo Princip, and the Austro-Hungarians used it as a pretext to declare war on Serbia. Germany got involved in the war on the side of Austro-Hungarians and Russia sided with Serbia, which triggered the First World War.

Sarajevo continued its development between the wars as the center of the Drina Province. According to the census from 1931, Sarajevo had 78,173 inhabitants, of whom the Christians accounted for 52.9 %, Muslim for 37.9 %, and Jews for 9.7% of the population.

Afer World War II, Sarajevo and other cities in the former Yugoslavia, experienced a boom fueled by the industrialization of the country, when a large number of people lef villages to become workers in cities. During this period, Sarajevo got the present structure, more or less. Te easternmost part of the city is the oldest one, characterized by a number of buildings from the Ottoman period. Te central part of the city bears the imprint of the Austro-Hungarian rule, while the western part of the city (Novo Sarajevo) is dominated by the communist apartment blocks.

It should be pointed out that in the period before the outbreak of the tragic confict in the former Yugoslavia, Sarajevo hosted the XIV Olympic Winter Games from 8 to 19 February 1984, which still is the biggest sporting event ever organized in the territory of Bosnia and Herzegovina. Te XIV Olympic Winter Games with 1,272 athletes from 49 countries are considered one of the most successful in the history of the Olympic Games.

According to the last census from 1991, the city area had 429,672 inhabitants, and the wider area had 527,049 inhabitants. Te ethnic structure of the population has changed in favor of the Muslims, who in 1991 made up nearly half of the population (49.2 %). Serbs accounted for 29.8%, Yugoslavs for 10.7% and Croats for 6.6% of the population.

East Sarajevo

Upon the outbreak of the tragic civil war in Bosnia and Herzegovina, the City of Sarajevo gets split into Serb and Muslim quarters and municipalities. During the war, Serbs successfully defended Grbavica, Ilidža, Nedžarići and Lukavica and suburbs and municipalities of Ilijaš, Rajlovac, Vogošća and Hadžići.

In the period of the Civil War the Municipality of Pale was the capital of the Republic of Srpska and the seat of all government institutions.

At the same time, in 1992, the Serb city municipalities organized the local civil authorities which would join together forming the City of Srpsko Sarajevo, or East Sarajevo as it is called now.

By the Dayton Peace Agreement, most part of the defended Serb territories around Sarajevo belonged, unfortunately, to the Federation of Bosnia and Herzegovina. More than 100,000 Serbs moved out from these territories from November 1995 to March 1996, thus making a tremendous sacrifce for the survival and future of the Republic of Srpska.

Afer the end of the Civil War, the town of East Sarajevo has been rapidly developing. Te town now includes six municipalities - Pale, East Novo Sarajevo, East Ilidža, East Stari Grad, Sokolac and Trnovo. Te estimated population of the six municipalities is about 90,000 (the exact number will be known afer the publication of the census results by the end of 2013). East Sarajevo, which is the administrative, political, economic, educational and cultural center of the Sarajevo-Romanija region, is today the seat of several important common, national and city institutions.

Istorijat Univerziteta u Sarajevu

U predvečerje Drugog svjetskog rata, 1940. godine, u Sarajevu je, pod okriljem Univerziteta u Beogradu, osnovan Poljoprivredno-šumarski fakultet, kao prva svjetovna visokoškolska institucija u glavnom gradu BiH. Nastanak drugih sarajevskih fakulteta, koji će ući u sastav Univerziteta u Sarajevu, kao i razvoj visokog obrazovanja veže se za prvih nekoliko godina iza Drugog svjetskog rata. tako će već 1946. godine u Sarajevu biti osnovan Pravni fakultet, Viša pedagoška škola i Medicinski fakultet, a tri godine kasnije, 1949. godine, i tehnološki fakultet.

Iste, 1949, godine osnovan je Univerzitet u Sarajevu, koji je s radom počeo 2. decembra, kada je za prvog rektora imenovan prof. dr Vaso Butozan. taj izuzetni profesor, naučnik i čovjek, čije ime danas nosi Veterinarski institut Republike Srpske u Banjaluci, ostaće upamćen kao ličnost koja je dala nemjerljiv doprinos razvoju Univerziteta u Sarajevu, ali i visokog obrazovanja i nauke na ovim prostorima.

Prof. dr Vaso Butozan, prvi Rektor

Vaso Butozan je rođen 5. decembra 1902. u Starčevu, mjestu u blizini Pančeva, u kojem je završio osnovnu i srednju školu. Kao izuzetno nadaren student već 1931. godine doktorirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio kao redovni profesor. Pred Drugi svjetski rat postao je član KPJ, a u ratu je aktivno učestvovao u antifašističkoj borbi. Poslije rata je postao prvi rektor Univerziteta u Sarajevu, te prvi predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Bio je ministar poljoprivrede i ministar nauke i kulture u Republičkom izvršnom vijeću BiH. Kao član stalne komisije Svjetske veterinarske organizacije i Svjetske organizacije za zdravlje životinja, prof. dr Vaso Butozan imao je status svjetski priznatog naučnika.


History of the University of Sarajevo

On the eve of World War II in 1940, the Faculty of Agriculture and Forestry was founded in Sarajevo under the auspices of the University of Belgrade, as the frst secular institution of higher education in the capital city of Bosnia and Herzegovina. Te emergence of other faculties of Sarajevo, which would become part of the University of Sarajevo, and the development of higher education are linked to the frst few years afer World War II. Back in 1946, the Faculty of Law, the Teacher Training College and the Faculty of Medicine were established in Sarajevo, and the Faculty of Technology three years later, in 1949.

The University of Sarajevo was founded also in 1949, and it began operating on 2 December, when Professor Vaso Butozan, PhD, was appointed the frst rector. Tis exceptional teacher, scholar and a man (the Veterinary Institute of the Republic of Srpska in Banja Luka bears his name today), will be remembered as a person who made an immeasurable contribution to the development of the University of Sarajevo, as well as to the higher education and science in these areas.

Vaso Butozan, PhD, the Firts Rector

Vaso Butozan was born 5 December 1902 in Starčevo, a village near Pančevo, where he completed his primary and secondary education. He was a highly gifed student and in 1931 he received his doctorate degree at the Zagreb Faculty of Veterinary Medicine, where he worked as a full professor. Before the Second World War he joined the Communist Party and was actively involved in the anti-fascist struggle during the war. Afer the war, he became the frst rector of the University of Sarajevo and the frst president of the Academy of Arts and Sciences of Bosnia and Herzegovina. He was the Minister of Agriculture and Minister of Science and Culture in the BiH Republic Executive Council. As a member of the Standing Committee of the World Veterinary Organization and the World Organization for Animal Health, Professor Vaso Butozan, PhD had the status of a world-renowned scientist.

Istorijat Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Ekonomski fakultet u Sarajevu osnovan je 1952. godine uredbom tadašnje Vlade Narodne Republike BiH. Fakultet, koji je bio smješten u zgradi Pravosudne palate, na adresi Obala vojvode Stepe 7/III, s radom je počeo školske 1952/53. godine.

Za prvog dekana Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imenovan je prof. Vojislav Rakić. Vrijedi istaći imena nastavnika i saradnika koji su te 1952/53. godine činili nastavni kolegijum:

 1. Vojislav Rakić, vanredni profesor
 2. dr Gojko Polovina, vanredni profesor
 3. Dušan Lopandić, vanredni profesor
 4. dr Dušan Jagodić, asistent
 5. dr Vojislav Zeremski, asistent
 6. Dragoljub Mitrović, asistent
 7. Uroš Vidović, docent
 8. Ljubomir Bošković, nastavnik predvojničke obuke
 9. Milan Sušić, nastavnik predvojničke obuke

Bio je to početak praćen teškoćama, malim brojem nastavnika i saradnika, nedostatkom prostora i relativno malim brojem studenata, čiji broj u prvih deset godina postojanja fakulteta na sve četiri godine nije bio veći od osam stotina.

Prvi student koji je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu bio je Miloš Blažić, koji je studije završio 13. marta 1957. godine. Blažić, koji je na prostoru bivše Jugoslavije ostao upamćen kao predavač statistike, umro je 2008. godine kao redovni profesor Ekonomskog fakulteta u penziji.

U teškim uslovima poslijeratne obnove bivše Jugoslavije, Ekonomski fakultet u Sarajevu ipak se u svakom pogledu razvija, posebno nakon preseljenja u zgradu Sarajevske bogoslovije (trg Oslobođenja 1), koja je 1960. godine nacionalizovana, odnosno oduzeta Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Već naredne, 1961, godine pod okriljem Ekonomskog fakulteta u Sarajevu otvaraju se i četiri centra za vanredno studiranje – u Banjaluci, Mostaru, tuzli i u Zenici. Ovi centri ugašeni su tri godine kasnije, ali se 1971. godine u Mostaru ponovo otvara odjeljenje koje 1975. godine prerasta u Ekonomski fakultet u Mostaru. Iste, 1975. godine, osnovan je i Ekonomski fakultet u Banjaluci. Zahvaljujući pomenutim odjeljenjima, znatno je porastao i broj studenata.

Početkom 70–tih godina prošlog vijeka u jednoj školskoj godini Ekonomski fakultet u Sarajevu upisao je 4100 studenata, dok je ukupan broj studenata u to vrijeme bio i veći od 7000.

Godine 1971. osnovan je i Institut Ekonomskog fakulteta, koji će 1974. godine postati samostalna institucija.

Godine 1985. Ekonomskom fakultetu pripojena je i Viša ekonomsko-komercijalna škola.


History of the Faculty of Economics in Sarajevo

The Faculty of Economics was established in 1952 by the decree of the Government of the People’s Republic of Bos­nia and Herzegovina. The Faculty was located in the build­ing of the Palace of Justice at Obala vojvode Stepe 7/III and started to operate in the academic year 1952/53.

Professor Vojislav Rakić was appointed the frst dean of the Faculty of Economics in Sarajevo. It is worth noting the names of the teachers and teaching associates who made up the teaching staf in 1952/53:

 1. Vojislav Rakić , Full Professor
 2. Gojko Polovina, PhD, Associate Professor
 3. Dušan Lopandić, Associate Professor
 4. Dušan Jagodić, PhD, Assistant
 5. Vojislav Zeremski, PhD, Assistant
 6. Dragoljub Mitrović, Assistant
 7. Uroš Vidović, Assistant Professor
 8. Ljubomir Bošković, Teacher of Military Pre-Service Training
 9. Milan Sušić, Teacher of Military Pre-Service Training

It was the beginning followed by difculties, a small num­ber of teachers and teaching associates, lack of space and a relatively small number of students, whose number in the frst ten years of the Faculty existence did not exceed eight hundred students at all four years of study.

Te frst student to graduate from the Faculty of Economics in Sarajevo was Miloš Blažić, who completed his studies on 13 March 1957. Miloš Blažić, who would be remembered as a famous lecturer in statistics in the former Yugoslavia, died in 2008 as Full Professor of Economics, in retirement.

Despite the harsh conditions of post-war reconstruction of the former Yugoslavia, the Faculty of Economics was developing in every way, especially afer moving into the building of Sarajevo Orthodox Seminary (Trg Oslobodjenja 1), which was nationalized and seized from the Serbian Orthodox Church in 1960.

Te following year, in 1961, four centers for part-time studies opened their doors in Banja Luka, Mostar, Tuzla and Zenica under the auspices of the Faculty of Economics in Sarajevo. Te centers were shut down three years later, but in 1971 the department in Mostar was re-established and transformed into the Faculty of Economics in Mostar in 1975. Te Faculty of Economics in Banja Luka was es­tablished the same year, in 1975. Te number of students signifcantly increased owing to operation of the above mentioned departments.

In early 70-ies of the last century, there were 4.100 students in one academic year enrolled at the Faculty of Economics in Sarajevo, whereas the total number of students at that time was more than 7,000.

Te Institute of Economics was founded in 1971 and it would become an independent institution in 1974.

In 1985, the Economic and Commercial College was at­tached to the Faculty of Economics.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) danas je jedna od 17 organizacionih jedinica integrisanog Univerziteta koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja u oblasti ekonomskih nauka. Osim primarne, nastavne djelatnosti, Ekonomski fakultet obavlja i naučno-istraživačku, izdavačku i ekspertsko-konsultantsku djelatnost, a, u skladu sa statutima Fakulteta i Univerziteta, može obavljati i druge djelatnosti kojima se komercijalizuju rezultati naučno-istraživačkog rada, pod uslovom da se tim djelatnostima ne ugrožava kvalitet nastave.

Ekonomski fakultet UIS-a, koji baštini najbolju tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, svoj rad obnovio je školske 1993/94. godine na Palama, u izuzetno teškim ratnim uslovima i okruženju, zahvaljujući entuzijazmu i požrtvovanju nekolicine nastavnika i saradnika, kao i nenastavnog osoblja Fakulteta. Od školske 2006/07. godine Fakultet je preseljen u zgradu Pravnog fakulteta na Palama, a od ove, 2013/14. školske godine, Fakultet će raditi u novoj zgradi Ekonomskog fakulteta, modernom i funkcionalnom objektu koji zadovoljava najviše standarde u oblasti visokog obrazovanja i koji će, nesumnjivo, sve djelatnosti Fakulteta podići na najviši nivo.

U ovom trenutku na Ekonomskom fakultetu u dva ciklusa studija školuje se više od 1200 studenata. U prvom ciklusu studija zastupljena su dva studijska programa – ekonomija i, od prošle 2012/13. školske godine, turizam i hotelijerstvo, kao i ukupno 7 smjerova na oba studijska programa. Od 2001. godine Fakultet uvodi i drugi ciklus studija (postdiplomske studije), sa zastupljenih pet studijskih programa – poslovne finansije i bankarstvo, menadžment, računovodstvo i revizija, osiguranje, te marketing i bankarstvo. Od naredne školske 2014/15. godine u planu je otvaranje trećeg ciklusa studija (doktorske studije), čime će nastavna djelatnost Fakulteta biti u potpunosti zaokružena.

Sa četiri katedre, za kvantitativnu ekonomiju, za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj, za poslovnu ekonomiju i menadžment i za finansije; sa razvijenom naučno-istraživačkom, izdavačkom i bibliotečkom djelatnošću, Ekonomski fakultet danas je respekta-bilna visokoškolska institucija čiji su diplomirani ekonomisti, magistri i doktori ekonomskih nauka uvaženi stručnjaci koji vode državne i republičke institucije vlasti, kao i renomirana preduzeća i finansijske institucije u zemlji i cijelom regionu.

Za svoj rad i uspjehe u nastavnoj i naučno-istraživačkoj djelatnosti Ekonomski fakultet 2002. godine odlikovan je od predsjednika Republike Srpske Ordenom časti sa srebrnim zracima.


The Faculty of Economics, University of East Sarajevo (UIS), is today one of the 17 organizational units of the University that performs integrated higher education activities in the field of economics. In addition to primary teaching activities, the Faculty of Economics also carries out scientific and research work, publishing and expert and consulting activities. In accordance with the Statutes of the Faculty and the University, it may also perform other activities that commercialize the results of scientific and research work, provided that these activities do not jeopardize the quality of the teaching process.

The Faculty of Economics of UIS which inherits the best traditions of the Sarajevo Faculty of Economics restored its work in 1993-94 in Pale under extremely difficult war circumstances and the environment, owing to enthusiasm and dedication of a few teachers and teaching associates, as well as non-teaching staff of the Faculty. In the academic year 2006-2007, the Faculty moved to the building of the Faculty of Law in Pale, and from the academic year 2013-14, it will work in the new building of the Faculty of Economics. It is a modern and functional facility that meets the highest standards of higher education and will surely raise all Faculty activities to the highest level.

At present, the Faculty of Economics has more than 1,200 students, enrolled at two cycles of studies. The 1st cycle of study has two undergraduate programs - Economics, and since the academic year 2012/13, Tourism and Hospitality, with a total of seven majors in both study programs. Since 2001, the Faculty has introduced the 2nd cycle (postgraduate studies) of studies with five study programs - Business Finance and Banking, Management, Accounting and Auditing, Insurance, and Marketing and Banking. The opening of the 3rd cycle (PhD) is planned from the academic year 2014-15, which will make the teaching activities of the Faculty fully completed.

With four departments for Quantitative Economics, for Economic Theory, Policy and Development, for Business Economics and Management, and for Finance, the developed scientific and research work, publishing and library activities, the Faculty of Economics today is a respectable institution of higher education whose economists, masters and PhDs in Economics are respected experts running the government and republic institutions and reputable companies and financial institutions in the country and the region.

In 2002, the Faculty of Economics was awarded the Medal of Honor with Silver Gilt by the President of the Republic of Srpska, for its work and achievements in the teaching process and scientific and research work.
Osnivanje i razvoj Ekonomskog fakulteta UIS-a

Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu počeo je s radom školske 1993/94. godine na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Sjedište fakulteta nalazilo se na Palama, u objektima na adresi Kalovita brda bb (bivši kompleks Rekreacionog centra za predškolsku djecu). Za prvog dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kako se naš Fakultet tada zvao, imenovan je prof. dr Vaso Dragović, dok je za prvog predsjednika Savjeta Fakulteta izabran dr Mitar Miljanović, redovni prefesor.

Nije bilo nimalo lako organizovati nastavu u ratnom okruženju, u nenamjenskim, starim i devastiranim zgradama, koje su, prije useljavanja Fakulteta, služile za smještaj lakših ranjenika i izbjeglica. Niko se, međutim, nije žalio na neadekvatne uslove, a svi nedostaci, od materijalno-tehničkih pretpostavki za izvođenje nastave do nedostatka udžbenika i literature, nadoknađivani su velikim entuzijazmom nastavnika i studenata.

Prve školske 1993/94. godine Fakultet je upisalo svega 67 studenata, a nastavnički i saradnički kadar činili su:

1. Prof. dr Vaso Dragović
2. Prof. dr Mitar Miljanović
3. Prof. dr Branko Đerić
4. Doc. dr Žarko Karišik
5. Doc. dr Novo Plakalović
6. Doc. dr Rade Kancir
7. Mr Spasoje Тuševljak, asistent
8. Mr Rajko Kuljić, asistent

Ovi profesori i asistenti u naredne četiri godine izvešće i prvu generaciju diplomiranih ekonomista, među kojima su bile i Sanja i Vinka Radović, prve studentkinje koje su diplomirale na našem Fakultetu. Ostalo je zabilježeno da su diplomski rad odbranile 8. maja 1998. godine.

U vremenu po okončanju građanskog rata Ekonomski fakultet UIS-a ubrzano se razvijao. Od školske 1998/99. godine pokrenuta je nastava na postdiplomskom (magistarskom) studiju na dva smjera – poslovne finansije i bankarstvo, te menadžment. U međuvremenu, nastava u II ciklusu studija proširila se na čak 13 smjerova magistarskih studija, koji su danas, u skladu sa bolonjskim procesom reformi, zamijenjeni sa pet smjerova master-studija.

Ekonomski fakultet UIS-a od 1998. godine preuzima i brigu o studentima Više škole u Bijeljini, koja je, dobrim dijelom zahvaljujući i našoj pomoći, izrasla u Fakultet za poslovnu ekonomiju.

Iz godine u godinu rastao je i broj studenata, baš kao i broj nastavnika i saradnika uključenih u realizaciju nastave. U dvije decenije dugoj istoriji postojanja našeg Fakulteta u Republici Srpskoj ostaće zabilježena i 2009/10. godina, u kojoj je upisano 255 studenata, do sada najviše u jednoj školskoj godini.

Od 2006. godine Ekonomski fakultet UIS-a seli se na novu lokaciju na Palama – u novoizgrađenu modernu zgradu u Ulici Alekse Šantića br. 3, koju je do ove godine dijelio sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U trenutku kada ova monografija ugleda svjetlo dana, nastavnici i studenti Ekonomskog fakulteta UIS-a preseliće se u novo zdanje našeg Fakulteta, zgradu na adresi Alekse Šantića br. 2, koja će, sa 5000 m2 korisne površine i sa novom opremom, zadovoljiti najviše standarde i potrebe i jednih i drugih, kako u nastavnom, tako i u naučno-istraživačkom procesu. Biće to najljepši poklon Republike Srpske Ekonomskom fakultetu UIS-a u godini u kojoj slavimo dva velika i značajna jubileja kojima je posvećena ova monografija.


Establishment and Development of the Faculty of Economics of the University of East Sarajevo

Te Faculty of Economics, University of East Sarajevo, began operating in 1993/94 by the decision of the National Assembly of the Republic of Srpska. Te Faculty was seated in Pale, in the facilities at Kalovita brda bb (formerly it was the complex and recreation center for pre-school children). Professor Vaso Dragović, PhD, was appointed the frst dean of the Faculty of Economics in Sarajevo of the Republic of Srpska, as our Faculty was called then and Full Professor Mitar Miljanović, PhD, was elected the frst president of the Faculty Council.

It was not easy to organize classes in a war environment, in inadequate, old and devastated buildings, which, before the Faculty moved in, had been used to accommodate the slightly wounded and refugees. Nobody, however, complained about the unsuitable conditions since all defects, including material and technical needs for teaching, lack of textbooks and literature, were compensated by the great enthusiasm of teachers and students.

In the frst 1993/94 academic year, the Faculty admitted only 67 students and the teaching and teaching associate staf consisted of:

1. Professor Vaso Dragović, PhD
2. Professor Mitar Miljanović, PhD
3. Professor Branko Djerić, PhD
4. Ass. Professor Žarko Karišik, PhD
5. Ass. Professor Novo Plakalović, PhD
6. Ass. Professor Rade Kancir, PhD
7. Spasoje Tuševljak, M.Sc., Assistant
8. Rajko Kuljić, M.Sc. Assistant

These professors and teaching assistants would in the next four years bring out the first generation of economists, among who were Sanja and Vinka Radović, the first students to graduate at our Faculty. It was recorded that they defended their final papers on 8 May 1998.

After the Civil War, the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, developed rapidly. The postgraduate (master’s) studies in two concentrations - Business Finance and Banking, and Management started with courses in the academic year 1998-99. Meanwhile, the classes in the 2nd cycle of postgraduate studies expanded to as many as 13 magister majors, which have been replaced with five master majors in line with the Bologna Process reforms.

In 1998, the Faculty of Economics, University in East Sarajevo, took over the care for the students of the College in Bijeljina, which has grown into the Faculty of Business and Economics, thanks to our support as well.

Over years, the number of students, teachers and teaching associates increased. In the two decades long history of existence of the Faculty in the Republic of Srpska, the academic year 2009/2010 with 255 admitted students will remain recorded as the year with the highest number of enrolled students.

In 2006, the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, moved to a new location in Pale - a newly built modern building at Alekse Šantića 3, which until this year has been shared with the Faculty of Law, University of East Sarajevo.

At the time this monograph sees the light of day, teachers and students of the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, will have moved to the new Faculty building at Alekse Šantića 2. Te building has 5,000 m2 of foor area and new equipment that will meet the highest standards and the needs of both teachers and students, in terms of teaching and scientifc and research process. It will be the greatest gif of the Republic of Srpska to the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, in the year in which we celebrate two major anniversaries to which this monograph is dedicated to.

Dekani Ekonomskog fakulteta UIS-a

 • 1993-1997 Prof. dr Vaso Dragović
 • 1997-2002 Prof. dr Mitar Miljanović †
 • 2002-2010 Prof. dr Novo Plakalović
 • 2010 Prof. dr Stiepo Andrijić, v.d.
 • 2010-2012 doc. dr Nikola Gluhović
 • 2012-        doc. dr Ljubiša Vladušić

Deans of the Faculty of Economics of the UES
 • 1993-1997 Vaso Dragović, PhD
 • 1997-2002 Mitar Miljanović,PhD †
 • 2002-2010 Novo Plakalović, PhD
 • 2010 Stiepo Andrijić, PhD, Acting Dean
 • 2010-2012 Nikola Gluhović, PhD
 • 2012-        Ljubiša Vladušić, PhD

Misija i vizija

Osnovna misija Ekonomskog fakulteta UIS–a jeste obrazovanje budućih diplomiranih ekonomista, magistara i doktora ekonomskih nauka u skladu sa evropskim standardima, ali i potrebama društva i tržišta rada u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja.

Istovremeno, osim posvećenosti studentima, kvalitetu njihovog obrazovanja i nivou stečenog znanja, naša misija sastoji se i u stalnom usavršavanju nastavnika i saradnika, permanentnom praćenju evropskih i svjetskih trendova, kao i najnovije literature u oblasti ekonomskih nauka, te u unapređenju naučno – istraživačke i izdavačke djelatnosti s ciljem ostvarivanja društveno korisne funkcije Fakulteta, odnosno nauke u službi razvoja ekonomije i društva u cjelini.

Naša vizija je da u narednim godinama stvorimo kadrovski još snažniju i uticajniju visokoškolsku instituciju na kojoj će se ne samo izučavati ekonomske nauke već i praktično primjenjivati stečena znanja i rezultati naučno–istraživačkog rada kroz saradnju sa opštinskim, republičkim i državnim institucijama, te preduzećima i kompanijama od lokalnog i regionalnog značaja. Naša vizija su i akreditovani studijski programi, na kojima bi se nastava izvodila u skladu sa praksom najboljih evropskih i svjetskih fakulteta i univerziteta. Konačno, naša vizija su i u svijetu priznate diplome našeg Fakulteta, diplome koje bi našim studentima otvarale vrata institucija i uspješnih preduzeća i kompanija, kako naših tako i inostranih.

Ključ ostvarenja naše vizije sastoji se u realizaciji postavljenih programskih zadataka u narednom periodu razvoja Fakulteta. Jedan od važnijih programskih zadataka već je na pragu realizacije: uselili smo u novu zgradu Ekonomskog fakulteta, koju ćemo u narednim godinama u potpunosti opremiti savremenim materijalno-tehničkim sredstvima i staviti u funkciju unapređenja nastave i naučno-istraživačkog rada.

Osim toga, pred nama su i drugi važni zadaci, bez čije je realizacije nezamisliv dalji razvoj Fakulteta i ispunjenje naše vizije. Potrebno je:

- nastaviti sa punim angažmanom svih nastavnika na školovanju i stvaranju vlastitog nastavnog kadra,

- ostvariti mobilnost studenata i profesora kroz jačanje postojeće saradnje sa srodnim fakultetima u zemlji i okruženju,

- obezbijediti stalni proces usavršavanja nastavnika i saradnika u zemlji i inostranstvu,

- otvoriti studije trećeg ciklusa (doktorske studije) na Fakultetu, uz angažman najboljih predavača sa našeg Fakulteta, iz zemlje i iz inostranstva,

- intenzivirati naučno-istraživački rad kroz organizaciju međunarodnih naučnih skupova i kroz učešće naših nastavnika i saradnika na sličnim skupovima u zemljama regiona, Evropi i svijetu,

- obezbijediti veći angažman nastavnika, saradnika i studenata u naučno-istraživačkim projektima od koristi za društvo,

- intenzivirati saradnju sa lokalnom, republičkom i državnom zajednicom kroz formiranje Alumni-zajednice i unapređenje rada Naučno-istraživačkog instituta,

- poboljšati uslove za život i rad nastavnika i saradnika, kao i studenata, kroz saradnju sa studentskom organizacijom Fakulteta i Univerziteta.

Naravno da je za realizaciju ovih zadataka, te naše misije i vizije potrebno ispuniti još jedan važan preduslov – stvoriti harmoničan i funkcionalan kolektiv, uz nužno poštovanje akademskih principa i međusobno uvažavanje svih zaposlenih. Od načina ponašanja i nivoa angažmana svakoga od nas zavisiće budući napredak i uspjeh ove institucije.


Mission i vision

The main mission of the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, is education of future economists, masters and PhDs in economics in line with European standards and the needs of society and the labor market in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina and neighboring countries.

Besides dedication to students, the quality of their education and the level of acquired knowledge, our mission is also the constant development of the teachers and teaching associates, the permanent follow-up of the European and global trends and the latest literature in the feld of economics as well as promoting scientifc and research work and publishing activities in order to achieve socially benefcial functions of the Faculty, or science in the service of the development of economy and society as a whole.

Our vision is to develop in coming years the infuential academic institution with strong human resources, in which the science of economics will be studied and acquired knowledge and the results of scientifc and research work practically applied in cooperation with local, republic and state institutions and enterprises and companies of local and regional importance. Our vision is to have accredited study programs, where the classes are given in line with the best practices of European and international faculties and universities. Finally, our vision is to have diplomas of our Faculty recognized worldwide and opening to our students the doors of institutions and successful companies, at home and abroad.

The key to achieving our vision is to implement the planned program tasks for the future development of the Faculty. One of the most important program tasks has already been achieved: we moved into the new building of the Faculty of Economics, which will be fully equipped

in the coming years with modern material and technical facilities that will become operational to improve teaching and scientifc and research work.

In addition, we have other important tasks ahead, without whose realization further development of the Faculty and the fulfllment of our vision are unthinkable. Tey are:

- To continue with the full involvement of all teachers to train and create our own teaching staf,

- To realize the mobility of students and teachers by strengthening the existing cooperation with similar faculties in the country and abroad,

- To provide ongoing process of training of teachers and teaching associates at home and abroad,

- To open the 3rd cycle of studies (PhD) at the Faculty, with the involvement of the best teachers from our Faculty, from the country and from abroad,

- To intensify scientifc and research work through the organization of international conferences and through the participation of our teachers and teaching staf at similar meetings in the region, Europe and the world,

- To ensure greater involvement of teachers, staf and students in scientifc and research projects of beneft to society,

- To intensify cooperation with local, republic and state community through the establishment of Alumni Association and improved activity of the Scientifc and Research Institute,

- To enhance the conditions of life and work of teachers and teaching associates, and students in collaboration with the student organization of the Faculty and University.

There is also the last but not the least requirement in order to achieve these objectives and materialize our mission and vision - to create a harmonious and functional collective with the necessary compliance with academic principles and mutual respect for all employees. Te future progress and success of this institution will depend also on the behavior and the involvement of each of us.
Upravljanje i organizacija

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, te Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Statuta Ekonomskog fakulteta, organi upravljanja na Ekonomskom fakultetu su Naučno-nastavno vijeće i dekan Fakulteta.

Naučno–nastavno vijeće

Naučno-nastavno vijeće čine nastavnici i saradnici u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, kao i predstavnici studenata.

Naučno-nastavno vijeće predlaže rektoru Univerziteta imenovanje i razrješenje dekana. Prema Statutu Fakulteta, Naučno-nastavno vijeće, na prijedlog dekana, bira i razrješava prodekane Fakulteta, te bira i razrješava predstavnika Fakulteta u Senatu, Strukovnom vijeću i drugim organima i tijelima Univerziteta.

Naučno-nastavno vijeće razmatra i usvaja godišnji plan rada i izvještaj o radu dekana, te predstavnika Fakulteta u organima i tijelima Univerziteta. Vijeće planira politiku zapošljavanja i angažovanja nastavnika i saradnika, utvrđuje prijedlog nastavnog plana i programa i bliže uređuje pravila studiranja na svim ciklusima studija.

Na osnovu Statuta Fakulteta, Naučno-nastavno vijeće u nadležnosti ima i brojne druge poslove i zadatke koji se odnose na nastavnu, naučno-istraživačku i izdavačku djelatnost Fakulteta. Sjednice Naučno-nastavnog vijeća saziva dekan Fakulteta, a održavaju se najmanje jednom mjesečno.

Dekan

Dekan organizuje i rukovodi radom Fakulteta, u skladu sa Statutom Fakulteta i Univerziteta, te Zakonom o visokom obrazovanju.

Dekan zastupa Fakultet u pravnim poslovima i radnjama koje se preduzimaju radi ostvarenja djelatnosti Fakulteta, odgovara za zakonitost rada Fakulteta i predstavlja Fakultet u internim odnosima na Univerzitetu i u odnosima sa drugim institucijama i organizacijama.

Dekan saziva sjednice Naučno-nastavnog vijeća, izvršava odluke tog organa upravljanja, te obezbjeđuje organizaciju i koordinaciju rada svih zaposlenih na Fakultetu, uključujući i administrativnu službu i osoblje Fakulteta.

Dekanu u radu pomažu dva prodekana:

- prodekan za nastavu i
- prodekan za naučno-istraživački rad.

 

Management and organization

According to the Law on Higher Education, and the Statute of the University of East Sarajevo and the Statute of the Faculty of Economics, managing bodies of the Faculty of Economics are the Teaching Staf Council and the Dean of the Faculty.

Teaching Staf Council

Teaching Staf Council consists of teachers and teaching associates employed on a full-time basis, as well as student representatives.

Teaching Staf Council proposes to the Rector the appointment and dismissal of the Dean. According to the Statute of the Faculty, Teaching Staf Council, upon the proposal of the Dean, appoints and dismisses Vice-Deans, and appoints and dismisses the representatives of the Faculty in the Senate, the Professional Council and other bodies of the University.

Teaching Staf Council reviews and approves the annual work-plan and report on the work of the Dean and the Faculty representatives in the institutions and bodies of the University. Te Council plans the employment policy and engagement of teachers and teaching associates, establishes the proposal of the curriculum and specifes the rules of study in all cycles of studies.

Based on the Statute of the Faculty, the Teaching Staf Council has the responsibility of a number of other tasks related to teaching, scientifc and academic research and publishing activities of the Faculty. Sessions of the Teaching Staf Council are convened by the Dean of the Faculty, and are held at least once a month.

Dean

Dean organizes and manages the work of the Faculty, in accordance with the Statute of the Faculty and the University, and the Law on Higher Education.

Dean represents the Faculty in legal proceedings and actions taken to achieve the activities of the Faculty, is responsible for the legality of work of the Faculty and represents the faculty in internal relations with the University and relations with other institutions and organizations.

Dean convenes the sessions of the Teaching Staf Council, executes the decisions of that governing body and provides the organization and coordination of all employees at the Faculty, including the administration and other staf of the Faculty.

Te Dean is assisted by two Vice-Deans:

- Vice-Dean for Teaching Afairs and
- Vice-Dean for Scientifc and Research Work.

 

 
Gdje se nalazimo? - Where are we?

Poslednje ažurirano četvrtak, 20 februar 2014 10:19
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

PrijavaOnline:

Imamo 236 gostiju na mreži