Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Aktivnosti Naučne konferencije / Scientific Conferences JPD 2015 / JBD 2015 Uputstva za podnošenje radova / Registration of papers
Uputstva za podnošenje radova / Registration of papers Štampa El. pošta
petak, 24 oktobar 2014 13:08

Radovi moraju biti poslati u elektronskoj formi na e-mail adresu sekretara naučnog odbora doc. dr Mladena Rebića, navedenu u nastavku teksta.

Obim rada je do 10 stranica. Font Arial 11 pt, naslovi 14 pt, podaci o autorima 10 pt. Sve margine uzeti po 2,5 cm. Apstrakti radova trebaju biti napisani u obimu do jedne A4 stranice zajedno sa podacima o autorima radova i naslovom rada.

THE CHICAGO MANUAL OF STYLE AUTOR-DATUM (AUTHOR-DATE) SISTEM

Primjeri koji slijede imaju za cilj da pruži pregled autor-datum sistema, prikazujući odgovarajuće modele (za knjige, članke, i dr). Svaki primjer sadrži navođenje u bibliografiji i odgovarajuće citiranje u tekstu.

Knjige

Jedan autor

Bibliografija:

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Citiranje u tekstu:

(Pollan 2006, 99–100)

Dva ili više autora

Bibliografija:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Citiranje u tekstu:

(Ward and Burns 2007, 52)

Za četiri ili više autora, navesti sve autore u bibliografiji, u tekstu, navesti samo prvog autora, zatim et al. ("i drugi"):

Citiranje u tekstu:

(Barnes et al. 2010)

Urednik, prevodilac ili priređivač umjesto autora

Bibliografija:

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

Citiranje u tekstu:

(Lattimore 1951, 91–92)

Urednik, prevodilac ili priređivač dodat autoru

Bibliografija:

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.

Citiranje u tekstu:

(García Márquez 1988, 242–55)

Poglavlje ili neki drugi dio knjige

Bibliografija:

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

Citiranje u tekstu:

(Kelly 2010, 77)

Poglavlje prerađenog izdanja orginalno publikovano na drugom mjestu (kao u primarnom izvoru)

Bibliografija:

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” In Rome: Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press. Originally published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Citiranje u tekstu:

(Cicero 1986, 35)

Predgovor, uvodna riječ, uvod ili sličan dio knjige

Bibliografija:

Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

Citiranje u tekstu:

(Rieger 1982, xx–xxi)

Knjiga publikovana elektronski (elektronska knjiga)

Ako knjiga je dostupna u više formata, navodite verziju koju ste konsultovali. Za knjige konsultovane elektronskim putem (online)navodite URL adresu, uključujući datum pristupa samo ako se zahtjeva od izdavača. Ako stranice, koje ste konsultovali, nisu numerisane možete uključiti naslov odjeljka ili poglavlja ili drugi broj.

Bibliografija:

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Citiranje u tekstu:

(Austen 2007)

(Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19)

Članci

Članci u štampanim časopisima

U tekstu se navode konkretni brojevi stranica koje su konsultovane, ako postoje. U bibliografiji navodi se obim stranica za cio članak.

Bibliografija:

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

Citiranje u tekstu:

(Weinstein 2009, 440)

Članci u elektronskim (online) časopisima

Uključiti DOI (Digital Object Identifier) ako je naveden u časopisu. DOI je stalni ID koji će Vas, kada ga unese u http://dk.doi.org/ , dovesti do izvora. Ako DOI nije dostupan, navedite navesti URL. Uključiti datum pristupa samo ako zahtjeva izdavač.

Bibliografija:

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Citiranje u tekstu:

(Kossinets and Watts 2009, 411)

Članci u novinama ili popularnim magazinima

Novinarski i članci u magazinima mogu biti citirani u tekstu ("Kao što Šeril Stolberg i Robert Kruška navode u Njujork tajmsu 27. februara 2010, ...") i oni su najčešće izostavljeni iz bibliografije. Sledeći primjeri pokazuju formalne verzije citata. Ako ste konsultovali članak elektronskim putem, uključite URL adresu; uključujući i datum pristupa samo ako to izdavač zahtjeva. Ako je neautorizovan izvor, citat počinje sa naslovom članka.

Bibliografija:

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Citiranje u tekstu:

(Mendelsohn 2010, 68)

(Stolberg and Pear 2010)

Organizacije kao autori u autor-datum sistemu

Ako publikacija izdata od strane organizacije, udruženja ili korporacije ne nosi ime autora na naslovnoj stranici, organizacija može biti navedena kao autor u bibliografiji, čak i ako se daje kao izdavač. Da bi se olakšalo citiranje u tekstu, organizacija može biti navedena skraćenicom, a u tom slučaju u bibliografiji mora se navesti pun naziv pored skraćenice.

Bibliografija:

BSI (British Standards Institution). 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and Titles of Publications. London: BSI.

ISO (International Organization for Standardization). 1997. Information and Documentation—Bibliographic References. Part 2, Electronic Documents or Parts Thereof. ISO 690-2. New York: American National Standards Institute.

Citiranje u tekstu:

(BSI 1985)

(ISO 1997)

Prikaz knjige

Bibliografija:

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

Citiranje u tekstu:

(Kamp 2006)

Doktorska teza ili disertacija

Bibliografija:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

Citiranje u tekstu:

(Choi 2008)

Rad predstavljen na seminaru ili konferenciji

Bibliografija:

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.

Citiranje u tekstu:

(Adelman 2009)

Internet staranica (website)

Citiranje internet sadržaja često može biti ograničeno na pominjanje u tekstu ("Od 19. jula 2008, u MekDonalds korporacija navodi na svom sajtu ..."). Ako se želi formalno citirati, to može izgledati kao u primjerima ispod. Zato što sadržaj podliježe promjenama, uključuje se datum pristupa ako je dostupan, ili datum kada je stranica poslednji put ažuriran. U odsustvu datuma objavljivanja, koristite datum pristupa ili poslednji datum izmjene kao osnovu citata.

Bibliografija:

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Citiranje u tekstu:

(Google 2009)

(McDonald’s 2008)

Blogovi ili komentari

Blogovi ili komentari mogu se navesti u tekstu ("U komentaru objavljenom na BECKER-Posner Blog 23. februara 2010, ...") i oni se najčešće izostavljaju iz bibliografije. Ukoliko se zahtjeva potrebno je navesti blog, a komentare pomenuti samo u tekstu. (Ako je potreban datum pristupa, dodajte pred URL-a; pogledajte primjere na drugim mjestima u ovom uputstvu.)

Bibliografija:

Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner Blog, February 21. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

Citiranje u tekstu:

(Posner 2010)

E-pošta ili tekstualne poruke

E-pošta i tekstualne poruke mogu biti citirane u tekstu ("U pisanoj poruci autoru 1. marta 2010, Džon Doe je otkrio ..."), i oni se rijetko navode u bibliografiji. U zagradi citata, može se koristiti izraz lične komunikacije (ili pers.comm.).

Citiranje u tekstu:

(John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010) or (John Doe, pers. comm.)

Stavka u komercijalnoj bazi podataka

Za stavke izvučene iz komercijalne baze podataka, dodajte ime baze podataka i pristupnog broja prateći podatke publikacije. U ovom primjeru, disertacija citirana ispod,  prikazana je kao citat preuzet iz baze ProQuest za disertacije i teze.

Citiranje u tekstu:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).

Radovi i prezenatcije u Power Pointu se mogu dostaviti na engleskom ili bilo kojem od zvaničnih jezika BiH.

Sve informacije o Konferecije biće dostupne na sljedećem linku http://www.ues.rs.ba

* * *

Papers shall be sent in electronic form to e-mail address of Mladen Rebić PhD, Scientific Board Secretary (written down in text). The paper scope is up to 10 pages.

The scope of work is up to 10 pages. Arial 11 pt, 14 pt headlines, information about authors 10 pt. All the margins 2.5 cm. Abstracts of papers should be written to the volume of one A4 page with information about the authors of papers and title of the work.

THE CHICAGO MANUAL OF STYLE - AUTHOR-DATE SYSTEM

The examples that follow are intended to provide an overview of the author-date system, featuring books and journal articles as models. Each example includes a reference list entry and a corresponding text citation.

Book

One author

In references:

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

In text:

(Pollan 2006, 99–100)

Two or more authors

In references:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

In text:

(Ward and Burns 2007, 52)

For four or more authors, list all of the authors in the reference list; in the text, list only the first author, followed by et al. (“and others”):

In text:

(Barnes et al. 2010)

Editor, translator, or compiler instead of author

In references:

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

In text:

(Lattimore 1951, 91–92)

Editor, translator, or compiler in addition to author

In references:

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.

In text:

(García Márquez 1988, 242–55)

Chapter or other part of a book

In references:

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

In text:

(Kelly 2010, 77)

Chapter of an edited volume originally published elsewhere (as in primary sources)

In references:

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” In Rome: Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press. Originally published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

In text:

(Cicero 1986, 35)

Preface, foreword, introduction, or similar part of a book

In references:

Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

In text:

(Rieger 1982, xx–xxi)

Book published electronically

If a book is available in more than one format, cite the version you consulted. For books consulted online, list a URL; include an access date only if one is required by your publisher or discipline. If no fixed page numbers are available, you can include a section title or a chapter or other number.

In references:

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

In text:

(Austen 2007)

(Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19)

Journal articles

Article in a print journal

In the text, list the specific page numbers consulted, if any. In the reference list entry, list the page range for the whole article.

In references:

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

In text:

(Weinstein 2009, 440)

Article in an online journal

 

Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one. A DOI is a permanent ID that, when appended to http://dx.doi.org/ in the address bar of an Internet browser, will lead to the source. If no DOI is available, list a URL. Include an access date only if one is required by your publisher or discipline.

In references:

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

In text:

(Kossinets and Watts 2009, 411)

Articles in a newspaper or popular magazine

Newspaper and magazine articles may be cited in running text (“As Sheryl Stolberg and Robert Pear noted in a New York Times article on February 27, 2010, . . .”), and they are commonly omitted from a reference list. The following examples show the more formal versions of the citations. If you consulted the article online, include a URL; include an access date only if your publisher or discipline requires one. If no author is identified, begin the citation with the article title.

In references:

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

In text:

(Mendelsohn 2010, 68)

(Stolberg and Pear 2010)

Organization as author in author-date references

If a publication issued by an organization, association, or corporation carries no personal author’s name on the title page, the organization may be listed as author in the reference list, even if it is also given as publisher. To facilitate shorter parenthetical text citations, the organization may be listed under an abbreviation, in which case the entry must be alphabetized under that abbreviation (rather than the spelled-out name) in the reference list.

In references:

BSI (British Standards Institution). 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and Titles of Publications. London: BSI.

ISO (International Organization for Standardization). 1997. Information and Documentation—Bibliographic References. Part 2, Electronic Documents or Parts Thereof. ISO 690-2. New York: American National Standards Institute.

In text:

(BSI 1985)

(ISO 1997)

Book review

In references:

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

In text:

(Kamp 2006)

Thesis or dissertation

In references:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

In text:

(Choi 2008)

Paper presented at a meeting or conference

In references:

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.

In text:

(Adelman 2009)

Website

A citation to website content can often be limited to a mention in the text (“As of July 19, 2008, the McDonald’s Corporation listed on its website . . .”). If a more formal citation is desired, it may be styled as in the examples below. Because such content is subject to change, include an access date or, if available, a date that the site was last up-dated. In the absence of a date of publication, use the access date or last-modified date as the basis of the citation.

In references:

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

In text:

(Google 2009)

(McDonald’s 2008)

Blog entry or comment

Blog entries or comments may be cited in running text (“In a comment posted to The BECKER-Posner Blog on February 23, 2010, . . .”), and they are commonly omitted from a reference list. If a reference list entry is needed, cite the blog post there but mention comments in the text only. (If an access date is required, add it before the URL; see examples elsewhere in this guide.)

In references:

Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner Blog, February 21. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

In text:

(Posner 2010)

E-mail or text message

E-mail and text messages may be cited in running text (“In a text message to the author on March 1, 2010, John Doe revealed . . .”), and they are rarely listed in a reference list. In parenthetical citations, the term personal communication (or pers. comm.) can be used.

In text:

(John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010) or (John Doe, pers. comm.)

Item in a commercial database

For items retrieved from a commercial database, add the name of the database and an accession number following the facts of publication. In this example, the dissertation cited below is shown as it would be cited if it were retrieved from ProQuest’s database for dissertations and theses.

In references:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).

 

Papers and Power Point presentations are submitted in English language, or any of the official BiH languages.

All information about the Conference can be found in following link http://www.ues.rs.ba

Poslednje ažurirano ponedeljak, 15 decembar 2014 22:10