Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Aktivnosti Naučne konferencije / Scientific Conferences JPD 2015 / JBD 2015 Zašto ova koferencija i ova tema? / Why conference on tourism?
Zašto ova koferencija i ova tema? / Why conference on tourism? Štampa El. pošta
petak, 24 oktobar 2014 13:06

Turizam je jedan od najprivlačnijih privrednih sektora današnjice. Nažalost, u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i u većini zemalja u razvoju, turizam je nedovoljno razvijen i visoka ekonomska vrijednost koja se može dobiti eksploatacijom njegovih potencijala nije dovoljno iskorišćena. Kako turizam pomaže ekonomski razvoj? Koji oblici turizma su trenutno najprihvatljiviji i najprofitabilniji? Šta je novo u sektoru turizma? Da li razvoj turizma u ekonomskom smislu održivosti zemlje može nadomjestiti nedostatak privredne proizvodnje? …

To su neka od pitanja koja predstavljaju svojesvrstan izazov naučnicima, turizmolozima, ekonomistima u pogledu otkrivanja šansi i mogućnosti koje razvoj turizma i svih pratećih privrednih grana pruža za ekonomski napredak jedne zemlje, teritorije, za ostvarenje profita, bolje povezanosti sa drugim zemljama, privlačenje klijenata, građenje imidža i sl.

Naučno-stručna konferencija “Jahorinski poslovni dani” pruža mogućnost za iskazivanje empirijskih i teoretskih saznanja u vezi sa ovim pitanjima i ukazivanje na njihov uticaj na razvoj biznisa i ekonomije u regiji i šire. S obzirom da obuhvata dvije različite, ali povezane teme ova konferencija  pruža platformu za razmjenu mišljenja, iskustava i kreiranje novih ideja u pogledu međudržavne saradnje  na polju turizma, povezivanju regije u cilju jačeg ekonomskog razvoja i izlaska iz krize. U takvoj situaciji akademska i stručna javnost su pozvane da daju svoj doprinos u predlaganju pravaca daljeg razvoja ove privredne grane kako bismo postali konkurentnija ekonomija i društvo koje bolje zadovoljava potrebe svojih građana.

Ekonomski fakultet Pale je 2011. godine pokrenuo studijski program turizma i ova konferencija je jedan od načina sticanja novih znanja i prezentacije dosadašnjih dostignuća.

* * *

Tourism is one of the most attractive sectors of the economy today. Unfortunately, in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, as well as in most developing countries, tourism is underdeveloped and high economic value that can be obtained by exploiting its potential is not sufficiently used. How tourism helps economic development? What forms of tourism are currently the most suitable and profitable? What's new in the tourism sector? Whether the development of tourism, in economic terms of the sustainability of the country, can compensate for the lack of economic production? ...

These are some of the questions that are challenge for scientists, tourism experts and economists in revealing the opportunities and possibilities that the development of tourism and all related branches of industry provides for the economic progress of a country, for profits, better links with other countries, attracting clients, image building, etc…

Scientific-Expert Conference "Jahorina business days" provides an opportunity for the presentation of empirical and theoretical knowledge about these issues and pointing to their impact on the development of business and the economy in the region and beyond. Given that comprises two different but related topics, this conference provides a platform for exchange of views, experiences and creating new ideas in terms of inter-state cooperation in the field of tourism, linking the region with the aim of stronger economic growth and overcoming the crisis. In such a situation, the academic and professional community is invited to contribute in suggesting directions for further development of this industry in order to become more competitive economy and a society that better meets the needs of its citizens.

In 2011, Faculty of Economics Pale launched a tourism study program and this conference is one of the ways to acquire new knowledge and present achievements made so far.

Poslednje ažurirano petak, 24 oktobar 2014 14:13