Skip to content
Vi ste ovdje:
Рјешење Министарства о испуњености услова за извођење другог циклуса студија СП Туризам и хотелијерство
четвртак, 15 јун 2017 14:24

На основу члана 22. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), чл, 16. и 18. Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске", бр. 35/11 и 51/11), поступајући по захтјеву Универзитета у Источном Сарајеву, министар просвјете и културе доноси

РЈЕШЕНЈЕ

  1. Утврђује се да Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет испуњава услове за извођење студијског програма Туризам и хотелијерство - 60 ЕЦТС, на другом циклусу студија од академске 2017/2018. године.
  2. Провјера испуњености услбва за обављање дјелатности високог образовања вршиће се у складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", бр,73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске", бр. 35/11 и 51/11).

Образложење

Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет обратио се Министарству просвјете и културе Републике Српске са захтјееом за лиценцирање другог циклуса студијског програма Туризам и хотелијерство.

Министар просвјете и културе је на оснопу члана 16. Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова донио Рјешење број: 07.050/612-8-4-1/17 од 16.03.2017. године којим је именовао Комисију за лиценцирање студијског програма у саставу:

  1. проф. др Драган Тешановић, ПМФ Универзитета у Новом Саду, предсједник Комисије
  2. проф.др Кристина Кошић, ПМФ Универзитета у Новом Саду, члан и
  3. проф.др Ивана Блешић, ПМФ Универзитета у Новом Саду, члан.

Комисија је на основу анализе достављене документације од стране Универзитета у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет и увида у просторне, материјално-техничке и друге услове на адреси Алексе Шантића 3, Пале, у дане 25.05. и 26.05.2017. године, сачинила Извјештај о испуњености услова за извођење другог циклуса студијског програма Туризам и хотелијерство.

У Извјештају Комисије је констатовано да Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет:

посједује потребан простор и опрему за извођење другог циклуса студијског програма Туризам и хотелијерство;

  • да имају неопходан број наставника и сарадника ангажованих по основу уговора о раду на неодређено вријеме за извођење наведеног студијског програма;
  • да је структура предмета урађена на задовољавајући начин и да су наставни планови комплетни и усклађени са сличним студијским програмима који се изводе у другим лиценцираним и акредитованим високошколским установама из земаља потписница Болоњске декларације;
  • да је звање које се стиче завршетком наведеног студијског програма: мастер економије - 300 ЕЦТС - Туризам и хотелиерство;
  • да је број студената које високошколска усганова планира уписати на наведени студијски програм: 10,

Имајући у виду наведено, у Извјештсјју Комисије, сачињеном 26.05.2017. године, констатовано је да су, од стране Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, испуњени неопходни услови и стандарди за почетак извођења другог циклуса студијског програма Туризам и хотелијерство.

Др Дане Малешевић, министар

Рејешење СП ТИХ

Информације о СП Туризам и хотелијерство (линк)

 

Економски факултет Пале

Последње ажурирано четвртак, 15 јун 2017 14:34
 

Извињавамо се због сметњи на интернет страници.
У току је отклањање истих.
Хвала Вам на повјерењу!