Skip to content
Vi ste ovdje:
Конкурс за упис студената 2014/15
субота, 14 јун 2014 07:51

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12  108) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-966/13 од 08.05.2014. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2014/2015. години, р а с п и с у ј е   с е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2013/2014. години на јавним високошколским установама

* * *

Економски факултет Пале - укупно 330 студената

 • СП Економија (80 буджет, 80 суфинансирање, 50 ванредни)
 • СП Туризам и хотелијерство ( 50 буджет, 50 суфинансирање, 20 ванредни)

* * *

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу полажу пријемни испит.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године утврђује се на основу:

 • општег успјех постигнутог у средњој школи – успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе (од 0 до 50 бодова)
 • резултата постигнутом на пријемном испиту (од 0 до 50 бодова)

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова

Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице у сарадњи са Централном изборном Комисијом Универзитета.

Избор кандидата врши сее према укупном броју по оба мјерила на ранг листи. У случају  истог укупног броја бодова два или више кандидата предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним  на пријемном испиту.

Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 17.06.2014. а завршава 27.06.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита обавиће се 30.06.2014. са почетком у 9,00 часова
 • објављивање резултата конкурса је 04.07.2014. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 07.07.2014. године, а завршава се 14.07.2014. године.

Други уписни рок:

 • организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:
 • Пријављивање кандидата почиње 25.08.2014, а завршава 29.08.2014. године;
 • Полагање пријемног испита је 01.09.2014. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
 • Објављивање резултата конкурса је до 05.09.2014. године до 14,00 часова;
 • Упис примљених кандидата обавиће се 08.09.2014. године и 12.09.2013. године.

 

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, осим организационе јединице Академије умјетности гдје је овај износ 70,00 КМ, Уплата за Универзитет у Источном Сарајеву ће се вршити према Одлуци Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Уплата се врши на рачун организациони јединица:

Уплатница 60,00 КМ на:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Жиро рачун: 562-099-80950598-34
 • Буджетска организација - 0831004
 • Врста прихода - 722512
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000404


Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

 • извод из матичне књиге родјених;
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности

 

Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да Централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 сата након формирања ранг листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврдјеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвидјеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврдјен за упис остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.

Ранг листа објављује се на огласној табли организационе јединице Универзитета/Високе школе.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној табли организационе јединице Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице Универзитета.

 

Полагање пријемног испита на Економском факултету Пале - Тест из области опште културе (знања)

Свако питање садржи четири понуђена одговора, од којих је само један тачан. На питање се одговара заокруживањем слова испред одговора. Дозвољено је заокружити само један одговор. За сваки тачан одговор добија се 2 поена. Тест ће се састојати од 25 питања и радиће се 60 минута. Тест на полагању пријемног испита ће садржавати најмање 40% питања из Информатора факултета.

 

Висина школарине за академску 2013/14. годину за редовне и ванредне студенте првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској биће утврђна Одлуком Владе Републике Српске.

 

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Конкурс за други циклус студија биће расписан у септембру 2014. године.

 

Економки факултет Пале

Последње ажурирано субота, 14 јун 2014 09:02
 

Извињавамо се због сметњи на интернет страници.
У току је отклањање истих.
Хвала Вам на повјерењу!