Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна II циклус Завршни (мастер) рад
Завршни (мастер) рад Штампа Eл. пошта
четвртак, 27 јун 2013 08:48

Правна регулатива:

УИС - Правила студирања на другом циклусу студија (пдф) Мај, 2012. године

ЕФПале - Правилник о начину  и поступку израде  и одбране завршног рада на првом  и другом  циклусу академскх студја (пдф)

 

Теме за завршни (мастер) рад - Академска 2012/13 година

 • Теме из наставних предмета: ТЕОРИЈА ПРЕДУЗЕĆА
 • Предметни наставник: Проф. др Марко Шарчевић
 1. Политика цијена у различитим структурама тржишта с освртом на Републику Српску
 2. Методолошки проблеми мјерења и анализе економичности у јавним предузећима Републике Српске
 3. Међузависност остварене продуктивности и исплаћених зарада запослених у производним предузећима Републике Српске
 4. Величина и структура капитала у појединим фазама репродукције као фактор ефикасности пословања предузећа
 5. Међузависност степена искоришћења капацитета и остварене добити у предузећу
 • Теме из наставног предмета: КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • Предметни наставник: Проф. др Милорад Иванишевић
 1. Маргинална цена капитала као критеријум рентабилности инвестиција
 2. Облици емисије обвезница предузећа
 3. Развој факторинга у РС (БИХ)
 4. Проблеми лизинга у РС (БИХ)
 5. Иницијална јавна понуда акција
 • Теме из наставног предмета: УЛАГАНЈА У ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА, РЕГИОНАЛНА ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
 • Предметни наставник: Проф. др Радомир Божић
 1. Приступ управљању портфолиом обвезница у теорији и пракси
 2. Оптимизација и мјерење перформанси портфолија хартија од вриједности
 3. Теоријски и практични приступ ризику и значајности у ревизији финансијских извјештаја – осврт на праксу у Босни и Херцеговини
 4. Примјена метода узорковања у прибављању доказа у ревизији финансијских извјештаја – осврт на праксу у Босни и Херцеговини
 5. Ефекати оснивања и рада инвестиционих фондова у Босни и Херцегивини
 • Теме из наставних предмета: ЕКОНОМИКА ОСИГУРАНЈА
 • Предметни наставник: Проф. др Драгутин Шипка
 1. Актуелни трендови у развоју савременог осигурања као облика економске заштите у европским земљама
 2. Управљање трошковима спровођења осигурања као пресудном фактору у формирању адекватне висине фондова техничке премије
 3. Конфликт актуарске и ревизорске функције у оцјени успјешности пословања осигуравајућих друштава у пракси РС
 • Теме из наставних предмета: НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ
 • Предметни наставник: Проф. др Стеван Стевић
 1. Обрачун основних макроекономских агрегата у статистици Републике Српске – критички осврт
 2. Анализа макроекономских рачуна укупне економије у Републици Српској
 3. Анализа макроекономских рачуна за сектор домаћинства у Републици Српској
 4. Истраживање промјена обима и структуре Бруто домаћег производа Републике Српске
 5. Методолошки проблеми израде Инпут – аутпут табела Републике Српске
 • Теме из наставног предмета: ДЕМОГРАФСКА АНАЛИЗА И ПРОЈЕКЦИЈЕ
 • Предметни наставник: Проф. др Маја Баћовић
 1. Пројекције становништва Републике Српске у XXИ вијеку (алтернативно БиХ)
 2. Утицај старења становништва на економски развој Републике Српске
 3. Миграциона кретања у Републици Српској
 • Теме из наставних предмета: ФИСКАЛНИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКЕ
 • Предметни наставник: Проф. др Александар Стојановић
 1. Сива економија у РС - порески аспекти
 2. Модалитети и извори покривања будетског дефицита РС
 3. Критеријуми расподјеле прихода од индиректних пореза у БиХ - нормативно практични аспекти
 4. Субвенционирање пољопривреде у БиХ у циљу јачања конкурентности
 5. Корелација фисклане децентрализације и макроекономских варијабли у БиХ
 • Теме из наставних предмета: МЕНАДЖМЕНТ МАЛИХ И СРЕДНЈИХ ПРЕДУЗЕĆА
 • Предметни наставник: Доц. др Тихомир Спремо
 1. Развој малог бизниса: пут бржег привредног опоравка економија у развоју
 2. Редизајн организације у функцији веће ефикасности јавних предузећа у Републици Српској
 3. Улога малих и средњих предузећа у процесу унапређивања конкурентности БиХ.
 • Теме из наставних предмета: БАНКЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА, УПРАВЛЈАНЈЕ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
 • Предметни наставник: Доц. др Лјубиша Владушић
 1. Утицај осигурања депозита на домаћу штедњу и градњу међусобног повјерења
 2. Корелација између информација и финансијског тржишта на понуду и тражњу производа
 3. Значај политика ЕБРД-а на економски развој у БиХ и региону
 4. Предности и могући недостатци програма ММФ-а у земљама у транзицији
 5. Структура и конкуренција у финансијском сектору БиХ
 • Теме из наставних предмета: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА
 • Предметни наставник: Доц. др Младен Ребић
 1. Анализа економске политике конкуренције и регулације у БиХ
 2. Стратешке активности предузећа у функцији конкуренције и привредног развоја
 3. Тржишна концентрација и мјере индустријске концентрације у служби ефективне конкуренције
 4. Изазови локалног и регионалног економског развоја
 • Теме из наставних предмета: БРЕНД МЕНАДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ МЕНАДЖМЕНТ
 • Предметни наставник: Доц. др Никола Глуховић
 1. Тенденције развоја продаје - од локалнок до глобалног приступа
 2. Планирање корпоративног идентитета и имиджа компаније
 3. Стратегија позиционирања услужних предузећа у Републици Српској
 4. Адекватност креирања и употреба бренда у међународном пословању
 5. Еколошко позиционирање производа

 

 

 


Последње ажурирано четвртак, 27 јун 2013 10:27
 
U  P  I  S STUDENATA
2018/19

Мени

Почетна
I циклус
II циклус
Постдипломски студиј
Активности
Асоцијације
Факултет

Онлине:

Имамо 155 гостију на мрежи