Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Fakultet Katedre
Katedre Ekonomskog fakulteta Pale Štampa El. pošta
srijeda, 05 jun 2013 12:01

Kao uže jedinice, koje obuhvataju jedan ili više srodnih nastavnih predmeta za užu ili širu naučnu oblast, katedre predstavljaju stubove na kojima počiva nastavno-naučni rad na Fakultetu. tokom dvije decenije postojanja i rada u Republici Srpskoj, Ekonomski fakultet osnovao je i razvijao četiri matične katedre:

  • katedra za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj,
  • katedra za finansije,
  • katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment,
  • katedra za kvantitativnu ekonomiju.

 

Katedra za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj
Šef katedre: doc. dr Marko Đogo

Katedra za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj ima za primarni cilj široko obrazovanje ekonomista i provođenje naučnih istraživanja iz područja opšte ekonomske teorije. Katedra pokriva naučne oblasti, odnosno discipline na kojima počiva univerzitetsko obrazovanje u domenu ekonomije, prije svega dvije fundamentalne oblasti–mikroekonomiju i makroekonomiju, kao i područje ekonomskog razvoja, odnosno ekonomskih sistema.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa ekonomija kao obavezni predmeti izučavaju se: osnovi ekonomije, mikroekonomija, makroekonomija, novac, institucije i tržišta, javne finansije, međunarodna ekonomija, evropske ekonomske integracije, teorija razvoja, lokalni ekonomski razvoj, ekonomija javnih preduzeća, kao i čitav niz izbornih predmeta u okviru četvrte godine studija.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa turizam i hotelijerstvo u ponudi su predmeti: osnovi ekonomije, ekonomika turizma, turizam i globalizacija, turizam i lokalni ekonomski razvoj, svjetska privreda i turizam, resursi kulturne i istorijske baštine, turizam i ekologija, te ekonomija kulture.

Na drugom ciklusu studija pod ingerencijom katedre izvode se dva studijska programa - makroekonomija, reforme i biznis, te ekonomski razvoj BiH. Studijski program makroekonomija, reforme i biznis obuhvata tri smjera: regionalni razvoj i biznis, međunarodna ekonomija i makromenadžment i javna uprava. Obavezni predmeti za sva tri smjera ovog studijskog programa su metodologija NIR-a, makroekonomija i razvoj jugoistočne Evrope, te fiskalni sistem i politika. Pored obaveznih studijskih, katedra obezbjeđuje niz obaveznih, odnosno izbornih predmeta za sva tri navedena smjera.

Studijski program ekonomski razvoj BiH obuhvata dva smjera: politika razvoja i nova ekonomija. Obavezni predmeti ovog studijskog programa su metodologija NIR-a, makroekonomija i razvoj BiH, te industrija i industrijska politika. I u ovom slučaju katedra obezbjeđuje veliki broj obaveznih i izbornih predmeta po smjerovima.

Katedra za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj brine se o tome da studenti steknu i usvoje osnove teorijskog znanja iz ekonomije i ekonomske politike i razvoja, kao i produbljen uvid u savremenu mikroekonomsku i makroekonomsku teoriju, kroz iznošenje najaktuelnijih teorijskih doprinosa ekonomskoj nauci s ciljem pružanja koherentne slike strukture i funkcionisanja tržišne privrede u okviru demokratskog političkog okruženja. Studenti se upoznaju sa ključnim ekonomskim principima i elementima institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata, što je neophodno za razumijevanje njihove organizacione strukture, poslovanja, ponašanja i načina donošenja ekonomskih odluka. Katedra svojim predmetima, programima i ostalim aktivnostima podstiče na razmišljanje i razumijevanje ekonomskih pojava, struktura i odnosa radi potpunijeg razumijevanja ekonomskih problema. Katedra omogućava i sticanje znanja iz metodologije naučno-istraživačkog rada i osposobljavanje za budući samostalni naučni rad.

 

Katedra za finansije
Šef katedre: prof. dr Aleksandar Stojanović

Osnovne naučne discipline koje se izučavaju na ovoj katedri su: računovodstvo, revizija, poslovne finansije, javne finansije, te investicioni menadžment.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa ekonomija kao obavezni predmeti izučavaju se: računovodstvo, analiza poslovanja, investicioni menadžment, poslovne finansije i javne finansije. U okviru izborne grupe predmeta koji pripadaju katedri za finansije studentima su na raspolaganju predmeti: revizija, revizija javnog sektora, upravljačko računovodstvo, korporativno finansijsko izvještavanje, te specijalno računovodstvo.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa turizam i hotelijerstvo kao obavezan predmet izučava se računovodstvo sa finansijskom analizom.

Na drugom ciklusu studija izvodi se studijski program finansije sa smjerovima: računovodstvo i revizija, finansijski menadžment i bankarstvo i osiguranje.

Katedra za finansije omogućava usvajanje naučnih disciplina koje pružaju razumijevanje šireg područja računovodstva, revizije i poslovnih finansija. Osnovni cilj izučavanja predmeta na ovoj katedri jeste da se studentima na oba ciklusa studija daju osnovna ali i napredna znanja o korišćenju finansijskih disciplina za analize i donošenje različitih odluka, kako u preduzećima tako i u stručnim tijelima, državnim institucijama i lokalnim zajednicama.

Studenti stiču znanja iz područja vezanih za računovodstveno izvještavanje, funkcionisanje računovodstvenih sistema, računovodstvenih metoda i tehnika upravljanja troškovima, analize finansijskih izvještaja, revizije finansijskih izvještaja i funkcionisanja sistema interne kontrole, čime se osposobljavaju za obavljanje visokostručnih poslova u okviru svih sektora privrede i državne uprave:

- finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicioni i penzioni fondovi),
- profitni sektor (proizvodni, uslužni, trgovački poslovni subjekti)
- revizijske firme i
- javni sektor.

Oblast finansija karakteriše velika dinamičnost i stalni razvoj, zbog čega katedra za finansije ima veliku ulogu u osavremenjavanju postojećeg znanja, ali i širenju nastavno-naučnog procesa na nove discipline iz ove oblasti.

 

Katedra za kvantitativnu ekonomiju
Šef katedre: prof. dr Vaso Dragović

Katedra za kvantitativnu ekonomiju u okviru svojih aktivnosti objedinjuje višestruke zadatke, odnosno nastavne discipline na oba ciklusa studija iz oblasti kvantitativne analize u ekonomiji: matematike, statistike, ekonometrije, operacionih istraživanja, aktuarstva, itd.. Istovremeno, razvija metodologiju i primjenu svih disciplina u okviru katedre.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa ekonomija kao obavezni predmeti izučavaju se: matematika za ekonomiste, statistika, privredna i finansijska matematika, kvantitativni ekonomski modeli i metodi, te ekonometrija.

Nastavnim planom i programom prvog ciklusa studija predviđen je smijer aktuarstvo i osiguranje, koji je koncipiran tako da pruži odgovarajuća znanja iz područja osiguranja kako bi se studenti osposobili za rad u praksi i za dalji naučno-istraživački rad.

Na drugom ciklusu studija izvodi se studijski program kvantitativna ekonomija, sa smjerovima aktuarstvo i statistička analiza. Cilj izvođenja studijskog programa kvantitativna ekonomija jeste osposobljavanje studenata za obavljanje složenih analiza i donošenja zaključaka na osnovu savremenih teorijskih saznanja i relevantnih empirijskih podataka. Studijski program pruža adekvatno obrazovanje za poslove u privredi, bankarstvu, osiguravajućim kompanijama, državnim ustanovama, naučnim institutima i na svim mjestima gdje se poslovne i druge odluke baziraju na rezultatima kvantitativne analize.

Kao što se vidi, Katedra je uključena u kompletnu vertikalu obrazovanja na Ekonomskom fakultetu, što je i logično s obzirom na ogroman rast primjene kvantitativnih metoda u ekonomskim i drugim naukama. Kvantitativne metode su u ekonomiji uvijek imale poseban značaj. Današnje okruženje zahtijeva takve stručnjake u oblasti ekonomije koji su sposobni da, koristeći informatička sredstva, upravljaju ekonomskim tokovima uz primjenu savremenih kvantitativnih metoda i modela. Primjenom kvantitativnih metoda, modela i odgovarajućih algoritama mogu se efikasnije i preciznije izučavati složene ekonomske pojave i procesi, kao i njihove međuzavisnosti s ciljem donošenja odluka i predviđanja njihovog kretanja.

 

Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Šef katedre: prof. dr Branislav Mašić

Bazne naučne discipline koje se izučavaju na ovoj katedri su: menadžment, marketing, preduzetništvo, poslovni informacioni sistemi, istraživanje tržišta i poslovno planiranje. U okviru dva postojeća studijska programa, kao obavezni predmeti, izučavaju se: manadžment, marketing, informatika, privredno pravo, istraživanje tržišta, menadžment ljudskih resursa, organizacija preduzeća, usluge i uslužni biznis, poslovno planiranje, informacioni sistemi i e-turizam, pravo u turizmu, preduzetništvo u turizmu i marketing menadžment u turizmu.

Izbornu grupu predmeta koji pripadaju ovoj katedri čine: međunarodni biznis i menadžment, metode upravljanja kvalitetom, upravljanje projektima, međunarodni strategijski menadžment, brend – menadžment, ponašanje potrošača, menadžment malih i srednjih preduzeća, poslovni marketing i liderstvo.

Izučavanje predmeta sa ove katedre ima za cilj stvaranje fundamentalne teorijske i praktične baze kod studenatske populacije, kao temelja za njihovo buduće adekvatno, efikasno i efektivno djelovanje u privrednom sektoru.

Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment obuhvata širok dijapazon oblasti koje postaju sve aktuelnije u globalnonm tržišnom okruženju, a koje pred katedru postavljaju nove prilike i izazove u pronalaženju načina za formiranje inovativnih poslovnih modela kako bi studenti stekli kompetencije prilagođene savremenim trendovima poslovnog i tržišnog djelovanja.

 

Katedra za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj ima za primarni cilj široko obrazovanje ekonomista i provođenje naučnih istraživanja iz područja opšte ekonomske teorije. Katedra pokriva naučne oblasti, odnosno discipline na kojima počiva univerzitetsko obrazovanje u domenu ekonomije, prije svega dvije fundamentalne oblasti–mikroekonomiju i makroekonomiju, kao i područje ekonomskog razvoja, odnosno ekonomskih sistema.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa ekonomija kao obavezni predmeti izučavaju se: osnovi ekonomije, mikroekonomija, makroekonomija, novac, institucije i tržišta, javne finansije, međunarodna ekonomija, evropske ekonomske integracije, teorija razvoja, lokalni ekonomski razvoj, ekonomija javnih preduzeća, kao i čitav niz izbornih predmeta u okviru četvrte godine studija.

Na prvom ciklusu studija studijskog programa turizam i hotelijerstvo u ponudi su predmeti: osnovi ekonomije, ekonomika turizma, turizam i globalizacija, turizam i lokalni ekonomski razvoj, svjetska privreda i turizam, resursi kulturne i istorijske baštine, turizam i ekologija, te ekonomija kulture.

Na drugom ciklusu studija pod ingerencijom katedre izvode se dva studijska programa - makroekonomija, reforme i biznis, te ekonomski razvoj BiH. Studijski program makroekonomija, reforme i biznis obuhvata tri smjera: regionalni razvoj i biznis, međunarodna ekonomija i makromenadžment i javna uprava. Obavezni predmeti za sva tri smjera ovog studijskog programa su metodologija NIR-a, makroekonomija i razvoj jugoistočne Evrope, te fiskalni sistem i politika. Pored obaveznih studijskih, katedra obezbjeđuje niz obaveznih, odnosno izbornih predmeta za sva tri navedena smjera.


Department of Economic Teory, Policy and Development is primarily intended for a broad education of economists and carrying out scientifc research in the feld of general economic theory. Te Department covers scientifc felds or disciplines on which the university education in the feld of economy relies upon, specifcally the two fundamental areas of interest - microeconomics and macroeconomics, as well as the area of economic development, and economic systems.

Te mandatory courses instructed at the 1st cycle of studies at the study program of Economics include: Basics of Economics, Microeconomics, Macroeconomics, Money, Institutions and Markets, Public Finance, International Economics, European Economic Integrations, Teory of Development, Local Economic Development, Economics of Public Companies, as well as a number of electives in the fourth year of study.

Te 1st cycle of studies at the study program of Tourism and Hospitality ofers the following courses: Basics of Economics, Tourism Economics, Tourism and Globalization, Tourism and Local Economic Development, Global Economy and Tourism, Resources of Cultural and Historical Heritage, Tourism and Ecology, and Economics of Culture.

Te 2nd cycle of studies covered by the Department has two study programs with courses: Macroeconomics, Reforms and Business, and Economic Development of BiH. Te study program Macroeconomics, Reforms and Business includes three majors: Regional Development and Business, International Economics and Macromanagement, and Public Administration. Te mandatory courses for all three majors of these studies are Methodology of Academic and Scientifc Research, Macroeconomics and Development of South East Europe, and Fiscal System and Policy. In addition to mandatory study courses, the Department provides a number of mandatory and elective courses for all three majors.

67


Studijski program ekonomski razvoj BiH obuhvata dva smjera: politika razvoja i nova ekonomija. Obavezni predmeti ovog studijskog programa su metodologija NIR-a, makroekonomija i razvoj BiH, te industrija i industrijska politika. I u ovom slučaju katedra obezbjeđuje veliki broj obaveznih i izbornih predmeta po smjerovima.

Katedra za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj brine se o tome da studenti steknu i usvoje osnove teorijskog znanja iz ekonomije i ekonomske politike i razvoja, kao i produbljen uvid u savremenu mikroekonomsku i makroekonomsku teoriju, kroz iznošenje najaktuelnijih teorijskih doprinosa ekonomskoj nauci s ciljem pružanja koherentne slike strukture i funkcionisanja tržišne privrede u okviru demokratskog političkog okruženja. Studenti se upoznaju sa ključnim ekonomskim principima i elementima institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata, što je neophodno za razumijevanje njihove organizacione strukture, poslovanja, ponašanja i načina donošenja ekonomskih odluka. Katedra svojim predmetima, programima i ostalim aktivnostima podstiče na razmišljanje i razumijevanje ekonomskih pojava, struktura i odnosa radi potpunijeg razumijevanja ekonomskih problema. Katedra omogućava i sticanje znanja iz metodologije naučno-istraživačkog rada i osposobljavanje za budući samostalni naučni rad.

Poslednje ažurirano utorak, 26 maj 2015 11:44