Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Aktivnosti ZREFIS
Zbornik radova Štampa El. pošta
ponedeljak, 13 jul 2009 12:02

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Časopis za ekonomsku teoriju i praksu


ISSN: 1840-3557
e-ISSN: 1986-6690
UDK: 33
COBISS. BH-ID: 16736262
DOI: 10.7251/ZREFIS

Uputstva autorima

Instructions for Authors

JEL Klasifikacija / JEL Classification

Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (Proceedings of Economics, University of East Sarajevo/Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu) stalna je naučna publikacija Fakulteta. Izlazi od 1994. godine, i to u kontinuitetu jednom godišnje.

Časopis je, prema kategorizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, osvojio 28 od mogućih 30 bodova i time svrstan u prvu kategoriju naučnih časopisa.

Rang lista MNT (pdf)

Zbornik radova Ekonomskog fakultata u Istočnom Sarajevu proglašen je kao najbolji naučni i stručni časopis za 2012. godinu u Republici Srpskoj.


U Zborniku se objavljuju radovi naučnika sa Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu kao i izvan Fakulteta, a odnose se na široko područje ekonomske nauke, gde je glavni preduslov naučni doprinos ekonomskoj teoriji i praksi. Radovi mogu imati teoretski i metodološko-analitički karakter, a mogu obuhvatati područja od nacionalne privredne politike do poslovne politike preduzeća. Većina članaka je pisana na srpskom jeziku, međutim, prihvataju se i članci koji su pisani na nekom drugom jeziku (engleski, hrvatski, bošnjački, njemački, francuski i ruski jezik).

Koncepciju, ciljeve i strategiju časopisa usmjerava Uredništvo Zbornika.

Časopis je indeksiran u SCIRUS (SCIRUS for Scientific information only); BASE (BASE – Bielefeld Academic Search Engine), Univerzitetska biblioteka Bilefeld, Njemačka; EBSCO Publishing,JEL-u (Journal of Economic Literature) / EconLit (American Economic Association's Electronic Database), Pitsburg, SAD.  Dok je od 2009. indeksiran u bazama DOAJ (Directory of Open Access Journals), Lund University, Sweden; C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Frankfurt, Njemačka; CABELL′S Directories (Cabell′s Directories of Publishing Opportunities), Teksas, SAD, Index Copernicus (Varšava, Poljska), Google Scholar (Mountain View, California).

 

Od autora se posebno očekuje naučno tretiranje i doprinos u slijedećim područjima istraživanja:

 • Praćenje najnovijih dostignuća u području ekonomske nauke i njihova primjenjivost u rješavanju razvojnih problema bosansko-hercegovačke privrede;
 • Istraživanje uloge visokoškolskog ekonomskog obrazovanja u privrednom razvoju i pozicioniranje Fakulteta između države, tržišta i civilnog društva u uslovima integracijskih procesa;
 • Položaj malih država u uslovima integracijskih procesa u Evropi i globalizacijskih procesa u svijetu;
 • Analiza faktora rasta i strukturnih promjena u privredi BiH-RS;
 • Osiguranje kontinuiranog uravnoteženog rasta privrede BiH;
 • Uklanjanje prepreka privrednom razvoju, podizanju kvaliteta života građana i zaštiti okoline;
 • Komparativna analiza razvoja susjednih zemalja i analiza komparativne konkurentnosti privrede;
 • Usklađenost finansijskog i realnog sektora privrede;
 • Istraživanje i prognoziranje tržišne konjukture;
 • Metode unapređenja preduzetništva, poslovne efikasnosti i konkurentnosti preduzeća;
 • Efikasnost tržišta i države i izgradnja reprezentativne institucionalne infrastrukture.


Uredništvo zadržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima uputstva vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama Zbornika i standardima srpskog (bošnjačkog, hrvatskog) književnog jezika, odnosno stranog jezika. U pogledu ostalih tehničkih elemenata uređivanja tekstova za autore ne postoje posebni zahtjevi.
Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo Zbornika.

Tokom cijele godine časopis je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim naučnicima iz BiH i inostranstva. Svaki doprinos ekonomskoj teoriji i praksi iz zemlje I inostranstva uvijek je dobrodošao.

S ciljem daljnjeg unapređivanja naučno istraživačkog rada na fakultetu i očuvanja visokog rejtinga časopisa nabavljen je program EPHORUS. Osnovni zadatak tog programa je pomoć u otkrivanju plagijata nastalih ili direktnim preuzimanjem sa Interneta ili prepisivanjem od strane drugih autora.

Napomena:

E-mail adresa za dostavljanje radova je: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Uz dostavljanje rada na e-mail adresu, rad je potrebno dostaviti lično ili putem pošte u jednom isprintanom primjerku zajedno sa CD-om ili USB-om. Na CD-u je neophodno naglasiti ime autora i naziv članka.

Adresa na koju se radovi dostavljaju je:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Ekonomski fakultet Pale
Zbornik radova
Alekse Šantića br. 3
71420 Pale
Republika Srpska, BiH

Kontakt adresa: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


KONTAKTIRAJTE NAS

 Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo

The Proceedings of the Faculty of Economics, University of East Sarajevo-Journal of Economics and Business (Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu) is a scientific publication of the Faculty. It has been published once a year since 1994 in continuity.

The magazine was, according to the Ministry of Science and Technology Republic of Srpska, won 28 out of a possible 30 points, and thus classified in the first category of scientific journals, and became the first in the rankings.

The Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo is announced the best scientific and professional journal in Republic of Srpska for 2012.


The Proceedings publishes the papers of the scholars from the Faculty of Economics in East Sarajevo and outside the Faculty as well. The papers refer to the broad area of economic science, and their main prerequisites are scientific contributions to economic theory and practice. The papers can be of theoretical and methodological-analytical nature, and may include areas ranging from national economic policies to business policy. Most manuscripts are written in Serbian language. However, manuscripts written in other languages (English, Croatian, Bosnian, German, French and Russian) are accepted as well.

The concept, goals and strategy of the Proceedings are guided by the Editorial Board of the Proceedings.

The Journal is indexed in SCIRUS (SCIRUS for Scientific information only); BASE (BASE – Bielefeld Academic Search Engine), Bielefeld University Library, Germany; EBSCO Publishing, Ipswich, USA; JEL (Journal of Economic Literature) / EconLit (American Economic Association's Electronic Database), Pitsburg, USA.  Since 2009 it has been indexed in bases of DOAJ (Directory of Open Access Journals), Lund University, Sweden; C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Frankfurt am Main, Germany; CABELL′S Directories (Cabell′s Directories of Publishing Opportunities), Texas, USA, Index Copernicus (Warsaw, Poland),Google Scholar (Mountain View, California).

Authors are especially expected to contribute to scientific work and research in the following areas:

 • Monitoring of the latest developments in the field of economics and their applicability in solving the development problems of the Bosnia-Herzegovina economy;
 • Exploring the role of higher economic education in economic development and positioning of the Faculty within the state, market and civil society in terms of the integration processes;
 • The position of small countries in terms of integration processes in Europe and the globalization processes in the world;
 • Analysis of growth factors and structural changes in the economy of BiH-RS;
 • Ensuring continued balanced growth of the economy of Bosnia and Herzegovina;
 • Removing barriers to economic development, raising the quality of life of citizens and environmental protection;
 • Comparative analysis of the development of neighboring countries and analysis of the comparative competitiveness of the economy;
 • Compliance of financial and real sectors of the economy;
 • Research and forecasting market conditions;
 • Methods to improve entrepreneurship, business efficiency and competitiveness of enterprises;
 • The efficiency of the market and the state and the construction of a representative institutional infrastructure.

Editorial Board reserves the right to return to the author the texts that do not comply with the criteria of the guidelines, or to adapt the papers completely in line with the Proceedings rules and prescribed standards of Serbian (Bosnian, Croatian) language, or foreign languages. There are no further requirements for the authors concerning other technical elements of text editing. The final decision on publication of papers and their priority order is made by the Proceedings Editorial Board.

The Journal is open for cooperation with scientists from BiH and abroad all year round. All contributions to economic theory and practice are always welcome.

In order to further promote scientific research at the University and to maintain high ratings journal was purchased EPHORUS program. The main task of the program is to assist in the detection and prevention of plagiarism.

Note:

E-mail address for submission of entries is: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

In addition to e-mail, the paper should also be submitted in person or by mail containing a hard copy together with a CD or USB. The CD should be labeled with the name of the author and the paper title.

The address is to be submitted to the following address:

Univerzitet u Istocnom Sarajevu (University of East Sarajevo)
Ekonomski fakultet Pale (Faculty of Economics Pale)
Zbornik radova (The Proceedings)
Alekse Santica br.3
71420 Pale
Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contact address: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

YOU ARE WELCOME TO CONTACT US

 

Arhiva

 

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 20 februar 2017 12:05